gvynt: (Default)
[personal profile] gvynt posting in [community profile] travel_ua


2. Експозиція "Зроблено у Вільнюсі"

У цій експозиції показано еволюцію міської промисловості - від дореволюційних часів до радянської доби  включно. Багато хто з вас впізнає серед експонатів речі, якими вам (або вашим батькам) доводилося користуватися, і які носили загадкову назву невідомою мовою: "Venta", "Audra" та інші.

На кріслах можна посидіти і подивитися телевізора Рекорд-6. У ньому транслюються телепередачі 1970-х, де закадровий диктор добре поставленим голосом із левітанівськими інтонаціями переконливо доводить, що жити за часів радянської окупації стало набагато кращє, ніж за часів буржуазно-націоналістичної незалежності:

Стенд сфери побутового обслуговування та ремісницьтва кінця 19 ст. - шевців, чоботарів, кравців, точильників ножів та інших:Дореволюційна вивіска міської пральні, російською та польськими мовами:Річ у тім, що після занепаду Литви у 17 ст. її колишня столиця стала польским містом, а Польща, у свою чергу, була окупована Росйською Імперією. Тому відсоток литовців серед населення міста наприкінці 19 ст. був зовсім невеликий (2%), а більшість складали євреї (~40%) та поляки (~30%). Звичайно, наступні трагічні десятирічча внесли свої корективи у це співвідношення.

Виробничий процес у пральні відбувався за допомогою таких нехитрих пристроїв:Токарний верстат кінця 19 ст., що приводився у дію завдяки ременям. У часи, коли ще не було електростанції та, відповідно, електричних двигунів, використовувалися парові двигуни - вони були порівняно важки, громіздки і коштовні. Звичайно, не було жодної змоги поставити біля кожного верстату двигун, тому підприємства під'єднували до одного двигуна кілька верстатів за допомогою ременів. Для того, щоб краще зрозуміти "ременеву" атмосферу фабрики 19 ст, раджу передивитися фільм "Земля обітувана" ("Ziemia obiecana") Анджея Вайди:

За радянських часів спеціалізацією Литви стало, серед іншого, виробництво електронних приладів: обчислювальних машин, побутової електроніки.

Електронні музичні інструменти. Дворові "Пісняри", мабуть, були готові віддати душу за такі "клавіши". Напевно, у разі потреби їх можна було доробити паяльником та детальками з магазину "Електроніка":Комп'ютер литовського виробництва 1970-х, що у якості носія інформації використовував паперову перфоровану стрічку:У Литві виробляли також чинбарну та текстильну продукцію:"Літня жіноча сукня із литовськими народними мотиввами. Дизайнер - Ріма Карпавіченє. Розроблена у першій половині 1970-х у Вільнюському будинку моди, Литовська РСР" :Пилосос "Saturnas" ("Сатурн"), 1965 рік. Сферичний дизайн лишається цікавим, незважаючи на 50 років, що минули з тих пір:А це вже моделі 1975 р., "Audra" ("Буря"). До речі, мої батьки у Донецькій області мали саме такий пилосос (той, що праворуч), він працював вірою та правдою років двадцять. Але є нюанс: його робота супроводжувалася таким страшенним авіаційним ревом, що закладало вуха. З тих пір я ненавиджу усі пилососи, навіть найсучасніши, надаючи перевагу старосвітській ганчірці та вінику. Мабуть, це була якась дитяча психологічна травма:Далі буде...

Частина 1, Частина 2, Частина 3 , Частина 4
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.